Türk-Amerikan İlişkilerinde Psikolojik Kırılma Noktası

Tamiri ve telafisi gayr-ı mümkün kırılma noktaları, ister devletler arası, isterse kişiler arası ilişkilerde olsun, bir mihenk taşı oluşturur. O kapıdan bir kez girildi mi, geri dönmek artık çok zordur.

New York-based writer. Politics, culture, literary criticism, art, and technology. American political affairs, Turkey, MidEast, and beyond. Twitter: @abyasun

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Ayasun

New York-based writer. Politics, culture, literary criticism, art, and technology. American political affairs, Turkey, MidEast, and beyond. Twitter: @abyasun